Η εκπαιδευτική πολιτική ποιότητας του φροντιστηρίου συνίσταται στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου που επιτυγχάνεται με:

  • Συνεχή ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού που παρέχεται στους μαθητές
  • Συνεργασία μαθητών, γονέων και καθηγητών στην διάρκεια της σχολικής περιόδου.
  • Συνεχή επιμόρφωση των καθηγητών
  • Προσπάθεια για την βελτίωση των υποδομών του φροντιστηρίου
  • Συμμετοχή του φροντιστηρίου σε δραστηριότητες εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου.

Για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, το φροντιστήριο εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας της λειτουργίας του το οποίο ανασκοπείται σε συνεχή βάση και βελτιώνεται όποτε κρίνεται αναγκαίο.


Για κάθε μαθητή το φροντιστήριο:

  • Καταγράφει την μαθησιακή του κατάσταση σε κάθε μάθημα με συνδυασμό μεθόδων όπως διαγώνισμα, προφορική εξέταση, ανασκόπηση των επιδόσεών του στο δημόσιο σχολείο ή στο φροντιστήριο σε προηγούμενες εκπαιδευτικές περιόδους, ανταπόκρισή του στα πρώτα μαθήματα στο τμήμα του φροντιστηρίου κλπ. Η καταγραφή αυτή οριστικοποιείται όχι αργότερα από ένα μήνα από την έναρξη των μαθημάτων και πραγματοποιείται από τον υπεύθυνο του τμήματος του μαθητή σε συνεργασία με τους άλλους καθηγητές του
  • Στη συνέχεια, σε συνεργασία με το μαθητή και τον κηδεμόνα του, καταγράφει τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και καθορίζει τους εξατομικευμένους βαθμολογικούς στόχους του οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου, ελέγχονται με βάση τις επιδόσεις του στις εξετάσεις του φροντιστηρίου
  • Για την υλοποίηση των στόχων καθορίζει το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το μαθητή.

 

Στόχοι Φροντιστηρίου

Ολοκλήρωση διδακτέας - εξεταστέας ύλης

100%

Μέση απόκλιση από τους στόχους μαθητή

±1 μονάδα

Μέση βαθμολογία ερωτηματολογίου ικανοποίησης μαθητών για καθηγητές

>8

Μέση βαθμολογία ερωτηματολογίου ικανοποίησης μαθητών για περιβάλλον εκπαίδευσης

>8

Μέση βαθμολογία ερωτηματολογίου ικανοποίησης καθηγητών σε σχέση με την γενική αξιολόγηση - εκπαίδευση

>8

Μέση βαθμολογία ερωτηματολογίου ικανοποίησης καθηγητών για το περιβάλλον εκπαίδευσης

>8

Μέση βαθμολογία ερωτηματολογίου ικανοποίησης γονέων - κηδεμόνων

>8

Ποσοστό Εισακτέων Μαθητών στην Γ΄ Βάθμια Εκπαίδευση στο Σύνολο των Υποψηφίων του Φροντιστηρίου

>80%

 

Θέματα Πανελλαδικών

On-line Χρήστες

Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους

Εορτολόγιο Ελληνικών Ονομάτων